Ugrás a tartalomhoz

Már csak 4db raktáron!

50% KEDVEZMÉNY KORLÁTOZOTT IDEIG

  Adatvédelmi szabályzat

  1. Bevezetés

  Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), illetve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendelete (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) követelményeinek érvényesülését, a személyes adatok kiemelt védelmével kapcsolatos elkötelezettségét szem előtt tartva egyszerű és átlátható információval szolgáljon Ügyfelei személyes adatai kezelésének részleteiről, arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk és azokat milyen célból, hogyan és mennyi ideig kezeljük, illetve tároljuk, valamint, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban milyen jogok illetik meg Önöket és azokat hogyan gyakorolhatják.

  A PolarPlush (a továbbiakban: „Vállalkozás” vagy „Adatkezelő”) elkötelezett a személyes adatok minél magasabb szintű védelme iránt, ezért megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy személyes adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályok előírásai maradéktalanul érvényesüljenek.

  Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! Amennyiben az adatvédelemmel vagy az adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, észrevétele lenne, vagy az adatkezeléssel összefüggő jogait szeretné érvényesíteni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk az alábbi elérhetőségen: hello@pulowear.hu

   

  2. Ki az adatkezelő?

  Adatkezelő neve:

  PolarPlush

  Adatkezelő székhelye:

  1131, Budapest Szent László út 156

  Adatkezelő elérhetősége (e-mail cím):

  info@polarplushmagyarorszag.com

  Adatkezelő elérhetősége (mobiltelefon):

  +36 30 9209113

  Adatkezelő honlapja:

  polarplushmagyarorszag.com

  Adatkezelő cégjegyzékszáma:

  48980508-1-39

   

  3. Milyen fogalmakkal jó, ha tisztában van az adatkezelés során?

  3.1. „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

  3.2. „Érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

  3.3. „Jogalap”: a személyes adatok kezelésének jogalapja az a jogalap, amelyre az Ön személyes adatainak használatakor hivatkozunk, azért, hogy annak jogszerűségét biztosítsuk.

  3.4. „Hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

  3.5. „Tiltakozás”: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

  3.6. „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

  3.7. „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

  3.8. „Adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

  3.9. „Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

  3.10. „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

  3.11. „Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

  3.12. „Álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

  3.13. „Nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

  3.14. „Hatóság”: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

  3.15. „Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

  3.16. „Adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

   

  4. Milyen alapelveket alkalmazunk személyes adatai kezelése és védelme során?

  Az adatvédelem a személyes és ezen belül a különleges adatok olyan jogi védelme, amely az egyének magánszférájának védelmét, az érintett információs önrendelkezési jogának biztosítását célozza az érintettel kapcsolatba hozható személyes adatok kezelésének normatív szabályozása által.

  A Vállalkozás, mint adatkezelő felelős az adatvédelmi szabályoknak való megfelelésért, és a megfelelés igazolására való képességért.

  A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. A Vállalkozás az adatkezelésekkel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit rendeltetésüknek megfelelően, jogszerűen, az érintett számára átlátható módon gyakorolja.

  A célhoz kötöttség elve alapján a Vállalkozás kizárólag oly módon kezelhet személyes adatot, hogy az meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és a személyes adatokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

  A személyes adatoknak az adattakarékosság elve alapján az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk, azaz csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas, továbbá csak olyan mértékben és ideig, amely mértékben, és amely ideig ez a cél eléréséhez feltétlenül szükséges.

  A Vállalkozás munkavállalói kizárólag a meghatározott feladataik ellátása céljából, a részükre biztosított jogosultságok rendeltetésszerű használatával kezelhetnek személyes adatot, és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, az adatot haladéktalanul – legkésőbb a jogszabályban előírt határidő leteltével – törölni kell. A célhoz nem köthető adatkezelés tilos.

  A korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, a személyes adatok ennél hosszabb ideig tárolni csak közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból lehet.

  A pontosság elve alapján a Vállalkozás köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek.

  Az integritás és bizalmas jelleg elve alapján az adat kezelését oly módon kell végezni, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

  A Vállalkozás automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást, profilalkotást nem alkalmaz.

  Az Adatkezelő személyes adatot jogszerűen akkor kezelhet, ha a felsorolt feltételek legalább egyike teljesül: 

  1. az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes, konkrét és egyértelmű hozzájárulását adta személyes adatainak konkrét célból, meghatározott körben és meghatározott ideig történő kezeléséhez;
  2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
  3. az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
  4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
  5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
  6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

  Adattovábbításnak minősül, ha az adatot meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé teszik. Az adattovábbítás, mint adatkezelési művelet is csak a megfelelő jogalap fennállása mellett történhet.

  Harmadik féltől érkező, személyes adat közlésére irányuló megkeresés csak akkor teljesíthető, ha az jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közérdekű adatkezelés, közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve ha az érintett hozzájárult.

  Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás esetén nem sérülhet a természetes személyeknek az Unióban a GDPR által biztosított védelem szintje. Ennek megfelelően adattovábbításra csak akkor kerülhet sor, ha a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó a GDPR teljes betartása mellett teljesíti a GDPR-ban foglalt feltételeket.

  A Vállalkozás tevékenysége során állandó vagy eseti megbízás alapján Adatfeldolgozót vehet igénybe. Az Adatfeldolgozó igénybevételére az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok, elsősorban a GDPR rendelkezései az irányadók.

  Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért, zárolásáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót eseti vagy általános felhatalmazása nélkül nem vehet igénybe.

  Adatfeldolgozó igénybevétele esetén dokumentáltan gondoskodni kell arról, hogy az adatfeldolgozásra irányuló szerződésekben jelen Tájékoztató ismerete és betartása, továbbá a titoktartás, mint kötelezettség, a szerződő félre, valamint azok foglalkoztatottjaira is kiterjedjen.

   

  5. Milyen személyes adatokat kezelünk?

  5.1. Regisztráció a weboldalon

  5.1.1. Az adatkezelés célja: személyes adatainak megadásával Ön regisztrálni tudjon weboldalunkon és igénybe tudja venni szolgáltatásainkat.

  5.1.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok:

  1. az Ön vezeték- és utónevei;
  2. az Ön telefonszáma;
  3. az Ön e-mail címe;
  4. az Ön belépési azonosító adatai (felhasználónév) és jelszava;
  5. a hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt informatikai adatok (a hozzájárulás időpontja, az Ön IP címe).

  5.1.3. Az adatkezelés jogalapja: az Ön személyes hozzájárulása.

  5.1.4. Az adatkezelés időtartama: a 5.1.2. pontban megadott személyes adatokat a személyes hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok tárolásának időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési idő (5 év).

  5.1.5. Adatfeldolgozó: Shopify Inc. (székhely: 150 Elgin Street, 8th Floor Ottawa, ON K2P 1L4 Canada, e-mail cím: info@shopify.com).

  5.1.6. Az adatfeldolgozás célja: az adatfeldolgozói szerződés szerint az Ön személyes adatainak tárolása (az adatfeldolgozó személyes adatok megismerésére nem jogosult).

  5.1.7. Adattovábbítás: -

  5.1.8. Adattovábbítás célja: -

  5.2. Szerződéskötés

  5.2.1. Az adatkezelés célja: a regisztrációt követően amennyiben Ön vásárol, Ön és a Vállalkozás között szerződés jön létre, az adatkezelés célja a szerződés létrejöttéhez elengedhetetlenül szükséges adatok kezelése.

  5.2.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok:

  1. az Ön vezeték- és utónevei;
  2. az Ön állandó lakcíme;
  3. az Ön számlázási címe;
  4. az Ön telefonszáma;
  5. az Ön e-mail címe;
  6. információ az online vásárlásairól (a vásárolt termékre vonatkozó adatok, a vásárlás időpontja, fizetés módja);
  7. a hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt informatikai adatok (a hozzájárulás időpontja, az Ön IP címe).

  5.2.3. Az adatkezelés jogalapja: az Ön személyes hozzájárulása

  5.2.4. Az adatkezelés időtartama: a 5.2.2. pontban megadott adatokat a személyes hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok tárolásának időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési idő (5 év).

  5.2.5. Adatfeldolgozó: Shopify Inc. (székhely: 150 Elgin Street, 8th Floor Ottawa, ON K2P 1L4 Canada, e-mail cím: info@shopify.com).

  5.2.6. Az adatfeldolgozás célja: az adatfeldolgozói szerződés szerint az Ön személyes adatainak tárolása (az adatfeldolgozó személyes adatok megismerésére nem jogosult).

  5.2.7. Adattovábbítás: -

  5.2.8. Adattovábbítás célja: -

  5.3. Rendelés feldolgozása

  5.3.1. Az adatkezelés célja: amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor a szerződés teljesítésének részeként a rendelés feldolgozásához a 5.3.2. pontban meghatározott személyes adatok megadása elengedhetetlen.

  5.3.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok:

  1. az Ön vezeték- és utónevei;
  2. az Ön állandó lakcíme (szállítási címe, ha eltér az állandó lakcímtől);
  3. az Ön számlázási címe;
  4. az Ön telefonszáma;
  5. az Ön e-mail címe;
  6. információ az online vásárlásairól (a vásárolt termékre vonatkozó adatok, a vásárlás időpontja, fizetés módja).

  5.3.3. Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése.

  5.3.4. Az adatkezelés időtartama: a 5.3.2. pontban megadott adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

  5.3.5. Adatfeldolgozó: Shopify Inc. (székhely: 150 Elgin Street, 8th Floor Ottawa, ON K2P 1L4 Canada, e-mail cím: info@shopify.com).

  5.3.6. Az adatfeldolgozás célja: az adatfeldolgozói szerződés szerint az Ön személyes adatainak tárolása (az adatfeldolgozó személyes adatok megismerésére nem jogosult).

  5.3.7. Adattovábbítás: -

  5.3.8. Adattovábbítás célja: -

  5.4. Bankkártyás fizetés

  5.4.1. Az adatkezelés célja: a megvásárolni kívánt áruk bankkártyával történő megvásárlásához szükséges adatok gyűjtése.

  5.4.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok:

  1. az Ön vezeték- és utónevei;
  2. az Ön bankkártyájának adatai (kártya kibocsátó pénzintézet, kártya száma, kártyabirtokos neve, kártya érvényessége, biztonsági kód);
  3. az Ön számlázási címe;
  4. információ az online vásárlásairól (a vásárlás összege, rendelés száma).

  5.4.3. Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése.

  5.4.4. Az adatkezelés időtartama: a 5.4.2. pontban megadott adatokat Adatkezelő nem tárolja, azokat Adatfeldolgozó kezeli a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig.

  5.4.5. Adatfeldolgozó: OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., telefonos ügyfélszolgálat: +36 1/20/30/70 3 666 611) és Shopify Inc. (székhely: 150 Elgin Street, 8th Floor Ottawa, ON K2P 1L4 Canada, e-mail cím: info@shopify.com).

  5.4.6. Az adatfeldolgozás célja: az adatfeldolgozói szerződés szerint az online fizetés végrehajtása (OTP Mobil Szolgáltató Kft.), valamint az Ön személyes adatainak tárolása.

  5.4.7. Adattovábbítás: -

  5.4.8. Adattovábbítás célja: -

  5.5. Számla kiállítása

  5.5.1. Az adatkezelés célja: a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

  5.5.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok:

  1. az Ön vezeték- és utónevei;
  2. az Ön számlázási címe;
  3. az Ön telefonszáma;
  4. az Ön e-mail címe;
  5. az Áfa tv. 169. §-a által megkövetelt egyéb adatok.

  5.5.3. Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése.

  5.5.4. Az adatkezelés időtartama: a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

  5.5.5. Adatfeldolgozó: KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., e-mail cím: info@szamlazz.hu), Vödrös Judit (székhely: 8000 Székesfehérvár, Zámoly utca 56., e-mail cím: vodros.judit@gmail.com) és Shopify Inc. (székhely: 150 Elgin Street, 8th Floor Ottawa, ON K2P 1L4 Canada, e-mail cím: info@shopify.com).

  5.5.6. Az adatfeldolgozás célja: az adatfeldolgozói szerződés szerint számviteli bizonylatok nyilvántartásában történő közreműködés (KBOSS.hu Kft.), számviteli bizonylatok könyvelésében való közreműködés (Vödrös Judit), valamint az Ön személyes adatainak tárolása.

  5.5.7. Adattovábbítás: -

  5.5.8. Adattovábbítás célja: -

  5.6. Áruszállítás

  5.6.1. Az adatkezelés célja: a weboldalon megrendelt és kifizetett termék kiszállítása.

  5.6.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok:

  1. az Ön vezeték- és utónevei;
  2. az Ön állandó lakcíme (szállítási címe, ha eltér az állandó lakcímtől);
  3. az Ön telefonszáma;
  4. az Ön e-mail címe;
  5. információ az online vásárlásairól (a vásárolt termékre vonatkozó adatok).

  5.6.3. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.

  5.6.4. Az adatkezelés időtartama: a 5.6.2. pontban megadott adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

  5.6.5. Adatfeldolgozó: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., e-mail cím: info@gls-hungary.com), DPD Hungary Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet, e-mail cím: dpd@dpd.hu) és Shopify Inc. (székhely: 150 Elgin Street, 8th Floor Ottawa, ON K2P 1L4 Canada, e-mail cím: info@shopify.com).

  5.6.6. Az adatfeldolgozás célja: az adatfeldolgozói szerződés szerint a megrendelt áru kiszállításában történő közreműködés (GLS General Logistics Systems Hungary Kft. és DPD Hungary Kft.), valamint az Ön személyes adatainak tárolása.

  5.6.7. Adattovábbítás: -

  5.6.8. Adattovábbítás célja: -

  5.7. Viták, panaszok kezelése, garanciális ügyintézés:

  5.7.1. Az adatkezelés célja: személyes adatok gyűjtése viták, panaszok benyújtása, kezelése, garanciális ügyintézés érdekében.

  5.7.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok:

  1. az Ön vezeték- és utónevei;
  2. az Ön állandó lakcíme (szállítási címe, ha eltér az állandó lakcímtől);
  3. az Ön telefonszáma;
  4. az Ön e-mail címe;
  5. információ az online vásárlásairól (a vásárolt termékre vonatkozó adatok, a vásárlás időpontja, fizetés módja);
  6. panasz tartalma.

  5.7.3. Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség.

  5.7.4. Az adatkezelés időtartama: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni.

  5.7.5. Adatfeldolgozó: -

  5.7.6. Az adatfeldolgozás célja: -

  5.7.7. Adattovábbítás: -

  5.7.8. Adattovábbítás célja: -

  5.8. Kapcsolatfelvétel, marketing célú megkeresések

  5.8.1. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel biztosítása Ön és a Vállalkozás között, információ nyújtása, marketing megkeresések.

  5.8.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok:

  1. az Ön vezeték- és utónevei;
  2. az Ön állandó lakcíme;
  3. az Ön számlázási címe;
  4. az Ön telefonszáma;
  5. az Ön e-mail címe
  6. a hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt informatikai adatok (a hozzájárulás időpontja, az Ön IP címe).

  5.8.3. Az adatkezelés jogalapja: az Ön személyes hozzájárulása.

  5.8.4. Az adatkezelés időtartama: a 5.8.2. pontban megadott személyes adatokat a személyes hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok tárolásának időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési idő (5 év).

  5.8.5. Adatfeldolgozó: The Rocket Science Group LLC. (székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, e-mail cím: privacy@mailchimp.com) és Shopify Inc. (székhely: 150 Elgin Street, 8th Floor Ottawa, ON K2P 1L4 Canada, e-mail cím: info@shopify.com).

  5.8.6. Az adatfeldolgozás célja: az adatfeldolgozói szerződés szerint a hírlevelek kiküldésében történő közreműködés (The Rocket Science Group LLC.), valamint az Ön személyes adatainak tárolása.

  5.8.7. Adattovábbítás: -

  5.8.8. Adattovábbítás célja: -

  5.9. Nyereményjáték

  5.9.1. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel biztosítása Ön és a Vállalkozás között, nyeremény közzététele.

  5.9.2. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok:

  1. az Ön vezeték- és utónevei;
  2. az Ön állandó lakcíme (szállítási címe, ha eltér az állandó lakcímtől);
  3. az Ön telefonszáma;
  4. az Ön e-mail címe
  5. a hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt informatikai adatok (a hozzájárulás időpontja, az Ön IP címe).

  5.9.3. Az adatkezelés jogalapja: az Ön személyes hozzájárulása.

  5.9.4. Az adatkezelés időtartama: amennyiben Ön nem nyert, úgy a nyereményjáték időtartama; amennyiben Ön nyert, úgy a számvitelről szóló törvény alapján 8 év. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok tárolásának időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési idő (5 év).

  5.9.5. Adatfeldolgozó: Shopify Inc. (székhely: 150 Elgin Street, 8th Floor Ottawa, ON K2P 1L4 Canada, e-mail cím: info@shopify.com).

  5.9.6. Az adatfeldolgozás célja: az Ön személyes adatainak tárolása.

  5.9.7. Adattovábbítás: -

  5.9.8. Adattovábbítás célja: -

   

  6. A Cookie-k (sütik) használatával kapcsolatos tájékoztatás

  Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

  A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

  Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

  A honlap által használt cookie-k és azok főbb jellemzői:

  6.1: Szükséges: Ezek a sütik segítik a weboldalt használhatóvá tenni olyan alapvető funkciók lehetővé tételével, mint az oldal navigáció. A honlap nem tud megfelelően működni ezen sütik nélkül, így ezek elfogadása kötelező.

  1. PHPSESSID: Megőrzi a felhasználói munkamenet állapotot az oldalkérések között. Lejárati idő: munkamenet
  2. SESS#: Megőrzi a felhasználói állapotokat a különböző oldalkérések között. Lejárati idő: 365 nap
  3. CookieConsent: Tárolja a felhasználó cookie hozzájárulását az aktuális tartományra vonatkozóan. Lejárati idő: 365 nap
  4. ci_session: Megőrzi a felhasználói állapotokat a különböző oldalkérések között. Lejárati idő: munkamenet
  5. __cfduid: A Cloudflare tartalomhálózat használja a megbízható webes forgalom beazonosítására. Lejárati idő: 364 nap
  6. nicelink_: Lejárati idő: munkamenet
  7. AWSALB: Lejárati idő: 6 nap
  8. _landing_page: A nyitóoldalak nyomon követése. Lejárati idő: 13 nap
  9. _orig_referrer: A nyitóoldalak nyomon követése. Lejárati idő: 13 nap
  10. _s: Shopify analitika. Lejárati idő: munkamenet
  11. _shopify_fs: Shopify analitika. Lejárati idő: 719 nap
  12. _shopify_s: Shopify analitika. Lejárati idő: munkamenet
  13. _shopify_sa_p: Marketinggel és ajánlásokkal kapcsolatos Shopify analitika. Lejárati idő: munkamenet
  14. _shopify_sa_t: Marketinggel és ajánlásokkal kapcsolatos Shopify analitika. Lejárati idő: munkamenet
  15. _shopify_y: Shopify analitika. Lejárati idő: 719 nap
  16. _y: Shopify analitika. Lejárati idő: 719 nap
  17. algoliasearch-client-js: Lejárati idő: 0 nap
  18. cart_sig: Shopify analitika. Lejárati idő: 13 nap
  19. cookietest: Annak tesztelése, hogy a felhasználó elfogad-e bármilyen cookie-t. Lejárati idő: munkamenet
  20. secure_customer_sig: Az ügyfél bejelentkezésével kapcsolatban használatos. Lejárati idő: 7304 nap
  21. simpleStorage: Lejárati idő: 0 nap
  22. statsQueue: Lejárati idő: 0 nap
  23. oxi_referrer: Lejárati idő: 6 nap
  24. storefront/page: Lejárati idő: munkamenet
  25. storefront/session-attribution: Lejárati idő: munkamenet
  26. storefront/track: Lejárati idő: munkamenet

  6.2.: Statisztikai: Ezeket a sütiket a weboldal látogatóinak nyomon követésére használják. A cél az, hogy olyan hirdetések jelenjenek meg, amelyek relevánsak és az adott látogató számára érdekesek, és ezáltal értékesebbek a megjelenítők és harmadik fél hirdetők számára. Ezen sütik elfogadása opcionális.

  1. _ga: Rögzíti a látogató honlap-használatával kapcsolatos statisztikai adatok létrehozásához használt egyedi azonosítót. Lejárati idő: 729 nap
  2. _gid: Rögzíti a látogató honlap-használatával kapcsolatos statisztikai adatok létrehozásához használt egyedi azonosítót. Lejárati idő: munkamenet

  6.3: Marketing: Ezek a sütik segítenek a webhely tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók miként használják a weboldalt, azáltal, hogy névtelenül gyűjt és jelent információkat. Ezen sütik elfogadása opcionális.

  1. __zlcmid: Megőrzi a felhasználói állapotokat a különböző oldalkérések között. Lejárati idő: 364 nap
  2. zte#: Elmenti a Zopim Live Chat ID-t, amely csevegés során felismeri a készüléket különböző látogatások között. Lejárati idő: munkamenet
  3. IDE: A Google DoubleClick használja, hogy rögzítse és jelentse a honlap felhasználójának tevékenységét azt követően, hogy az egyik hirdető hirdetését megtekintette vagy arra kattintott, és így mérje egy hirdetés hatékonyságát, valamint célzott hirdetéseket mutasson a felhasználó számára. Lejárati idő: 389 nap
  4. test_cookie: Ellenőrzi, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a cookie-kat. Lejárati idő: munkamenet
  5. fr: A Facebook használja azzal a céllal, hogy hirdetési termékek sorozatát nyújtsa például harmadik félnek minősülő hirdetőktől származó valós idejű licitként. Lejárati idő: 89 nap
  6. php/#: A Facebook alkalmazza a Facebook bejelentkezési gombbal rendelkező oldalakon történő megtekintések rögzítésére. Lejárati idő: munkamenet
  7. tr: Lejárati idő: munkamenet
  8. ads/ga-audiences: A Google AdWords alkalmazza azon látogatók újbóli bevonására, akik a webhelyeken mutatott online magatartásuk alapján valószínű, hogy ügyfelekké válnak. Lejárati idő: munkamenet
  9. ads/user-lists/# : Lejárati idő: munkamenet
  10. collect: A Google Analytics számára küld adatokat a látogatók eszközéről és online viselkedéséről. Nyomon követi a látogatót a különböző eszközök és értékesítési csatornák között. Lejárati idő: munkamenet
  11. KRTBCOOKIE_#: Rögzíti azt az egyedi azonosítót, amely beazonosítja a visszatérő felhasználó eszközét olyan webhelyeken, amelyek azonos hirdetési hálózatot használnak. Az azonosító célzott hirdetéseket tesz lehetővé. Lejárati idő: 89 nap
  12. PUBMDCID: Rögzíti azt az egyedi azonosítót, amely beazonosítja a visszatérő felhasználó eszközét olyan webhelyeken, amelyek azonos hirdetési hálózatot használnak. Az azonosító célzott hirdetéseket tesz lehetővé. Lejárati idő: 89 nap
  13. PugT: Lejárati idő: 29 nap
  14. c: Lejárati idő: munkamenet
  15. khaos: Névtelen felhasználói adatokat rögzít, beleértve a következőket: IP cím, földrajzi elhelyezkedés, felkeresett webhelyek, kattintott hirdetések (felhasználó által) mégpedig azzal a céllal, hogy optimalizálja a hirdetés elhelyezését a felhasználónak az azonos hirdetési hálózatot használó webhelyeken folytatott tevékenysége alapján. Lejárati idő: 364 nap
  16. put_#: Névtelen felhasználói adatokat rögzít, beleértve a következőket: IP cím, földrajzi elhelyezkedés, felkeresett webhelyek, kattintott hirdetések (felhasználó által) mégpedig azzal a céllal, hogy optimalizálja a hirdetés elhelyezését a felhasználónak az azonos hirdetési hálózatot használó webhelyeken folytatott tevékenysége alapján. Lejárati idő: 29 nap
  17. rpb: Névtelen felhasználói adatokat rögzít, beleértve a következőket: IP cím, földrajzi elhelyezkedés, felkeresett webhelyek, kattintott hirdetések (felhasználó által) mégpedig azzal a céllal, hogy optimalizálja a hirdetés elhelyezését a felhasználónak az azonos hirdetési hálózatot használó webhelyeken folytatott tevékenysége alapján. Lejárati idő: 29 nap
  18. rpx: Lejárati idő: 29 nap
  19. php : Lejárati idő: munkamenet
  20. id: Rögzíti azt az egyedi azonosítót, amely beazonosítja a visszatérő felhasználó eszközét. Az azonosítót célzott hirdetéseknél alkalmazzák. Lejárati idő: 364 nap
  21. PREF: A Google alkalmazza ezt az egyedi azonosítót statisztikai adatok rögzítésére azzal kapcsolatban, hogy a látogató a különböző honlapokon miként használja a Youtube videókat. Lejárati idő: 243 nap
  22. VISITOR_INFO1_LIVE: Az integrált YouTube videókat tartalmazó oldalakon megpróbálja megbecsülni a felhasználók rendelkezésre álló sávszélességét. Lejárati idő: 243 nap
  23. YSC: Egyedi azonosítóval rögzít statisztikákat arról, hogy a felhasználó milyen YouTube videókat nézett már meg. Lejárati idő: munkamenet
  24. __zlcstore: Lejárati idő: munkamenet
  25. mayAdd: Segít megfelelő ajánlásokat adni a felhasználónak az általa választott termékek nyomon követésén keresztül. Lejárati idő: munkamenet
  26. profile: Segít megfelelő ajánlásokat adni a felhasználónak az általa választott termékek nyomon követésén keresztül. Lejárati idő: 364 nap
  27. visitor: Segít megfelelő ajánlásokat adni a felhasználónak az általa választott termékek nyomon követésén keresztül. Lejárati idő: 364 nap
  28. __zlcid: Lejárati idő: munkamenet
  29. sc_timings: Lejárati idő: 0 nap
  30. ZD-buid : Lejárati idő: 0 nap
  31. ZD-currentTime : Lejárati idő: munkamenet
  32. ZD-suid: Lejárati idő: 0 nap

  6.4. Egyéb: Ezen sütik kategorizálása folyamatban van, az egyedi sütik szolgáltatóinak segítségével. Ezen sütik elfogadása opcionális.

  1. cdv: Segít megfelelő ajánlásokat adni a felhasználónak az általa választott termékek nyomon követésén keresztül. Lejárati idő: 365 nap
  2. s: Segít megfelelő ajánlásokat adni a felhasználónak az általa választott termékek nyomon követésén keresztül. Lejárati idő: munkamenet
  3. xp: Segít megfelelő ajánlásokat adni a felhasználónak az általa választott termékek nyomon követésén keresztül. Lejárati idő: 365 nap

  A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

  Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

   

  7. Az érintettek jogainak érvényesítése

   7.1. Az érintett jogai:

  1. tájékoztatáshoz való jog;
  2. hozzáférési jog;
  3. helyesbítéshez való jog;
  4. törléshez való jog;
  5. adatkezelés korlátozásához való jog;
  6. adathordozhatósághoz való jog;
  7. tiltakozáshoz való jog;
  8. hozzájárulás visszavonásának joga.

  7.2. Tájékoztatáshoz való jog

  Az Adatkezelő által az érintettek részére külön kérés nélkül biztosítani kell a tájékoztatást, valamint az érintett kérésére/megkeresésére adott hozzáférési jogot.

  Az érintett jogosult – az adatkezeléshez történő hozzájárulást megelőzően – tájékoztatást kérni, amelynek az alábbi információkat kell tartalmaznia:

  1. az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei;
  2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
  3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja,
  4. az adatkezelés jogalapja;
  5. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
  6. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR 46. cikkében, a 47. cikkében vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.

  7.3. Hozzáférési jog

  Az érintett jogosult az Adatkezelő által vagy nevében kezelt adatai kezeléséről visszajelzést kapni, amelynek az alábbi információt kell tartalmaznia:

  1. az adatkezelés jogos céljait;
  2. az érintett személyes adatok kategóriáit;
  3. az érintett személyes adatok címzettjeinek kategóriáit;
  4. amennyiben lehetséges a személyes adatok tárolásának időtartamát, ha ez nem lehetséges ezen időtartam meghatározásának szempontjait;
  5. a személyes adatok forrását, ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtötték;
  6. nem megfelelő védelmi szintet biztosító országba vagy megfelelőségi határozat alapján történő adattovábbítás esetén a megfelelő garanciákat.

  7.4. Helyesbítéshez való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

  7.5. Törléshez való jog

  Az érintett jogosult, a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérni, ha:

  1. személyes adataira már nincs szükség abból a jogos célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  2. az érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogos célja;
  3. az érintett sikeresen tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
  4. az érintett személyes adatait jogellenesen kezelték; vagy
  5. az érintett személyes adatait jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

  7.6. Adatkezelés korlátozásához való jog

  Az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását kérni, ha

  1. az érintett vitatja adatai pontosságát, az adatok pontosságának az Adatkezelő által történő ellenőrzéshez szükséges időtartamra;
  2. jogellenes adatkezelés esetén;
  3. az Adatkezelőnek már semmilyen jogos célból nincs szüksége az adatra, de az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat; vagy
  4. az érintett tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, Adatkezelő jogos érdekei fennállásának megállapításáig.

  7.7. Adathordozhatósághoz való jog

  Az érintett jogosult arra, az érintett jogosult arra, hogy az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha:

  1. az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul; vagy
  2. az adatkezelés az érintettel kötött szerződés teljesítésén alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.

  7.8. Tiltakozáshoz való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. A személyes adatok jogos érdeken alapuló kezelése ellen történő tiltakozás esetén Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen történő tiltakozás esetén a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

  7.9. Hozzájárulás visszavonásának joga

  Amennyiben az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul (adatkezelés jogalapja), úgy bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon biztosítja, mint annak megadását. Amennyiben az érintett személyes adatát nem személyes hozzájárulás alapján, hanem egyéb jogalapon (pl. jogszabályi kötelezettség) kezeli az Adatkezelő, úgy ezen egyéb jogalapon a személyes adat kezelése jogszerűen folytatható.

  7.10. Az érintetti jogok érvényesítésének szabályai

  Az érintetti jogok érvényesítésének intézkedésekről szóló tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül kell megadni az érintett részére. Ezen tájékoztatás ingyenes, azonban ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, abban az esetben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

  Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, akkor jogosult panaszt benyújtani a Vállalkozás vagy közvetlenül a felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

  Amennyiben a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy az érintett úgy ítéli meg, hogy az az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, jogosult bírósághoz fordulni. Ebben az esetben a felügyeleti hatósággal szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

   

  8. Az adatbiztonság szempontjai, adatvédelmi intézkedések

  Az Adatkezelő gondoskodik személyes adatok védelméről és a kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságról. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat védi a veszélyeztető tényezőktől, így különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, a véletlen vagy jogellenes megváltoztatástól, továbbítástól, elvesztéstől, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, bármely sérüléstől, valamint a megsemmisítéstől, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából adódó hozzáférhetetlenné válástól.

  Az Adatkezelő biztosítja a szükséges és alkalmas technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatok tekintetében.

  Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az érintett személyes adataival dolgoznak.

   

  9. Záró rendelkezések

  Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

  Gyors szállítás

  24/48 órán belüli gyors szállítás

  Ügyfélszolgálat

  Hétfőtől-Péntekig 8-16 óráig elérhető segítőkész ügyfélszolgálat

  Pénzvisszafizetési garancia

  Abban az esetben ha termékünkkel nem vagy elégedett, 14 napon belül visszafizetjük a teljes árát!